Graphical package manager for pacman based on pamac 5.x.x
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

792 lines
18KB

 1. # Translation of Pamac.
 2. # Copyright (C) 2013-2016 Manjaro Developers <manjaro-dev@manjaro.org>
 3. # This file is distributed under the same license as the Pamac package.
 4. # Guillaume Benoit <guillaume@manjaro.org>, 2013-2016.
 5. #
 6. # Translators:
 7. # Duy Truong Nguyen <truongap.ars@gmail.com>, 2014
 8. # philm <philm@manjaro.org>, 2015
 9. # Duy Truong Nguyen <truongap.ars@gmail.com>, 2014
 10. msgid ""
 11. msgstr ""
 12. "Project-Id-Version: manjaro-pamac\n"
 13. "Report-Msgid-Bugs-To: cromer@cromnix.org\n"
 14. "POT-Creation-Date: 2017-11-11 21:00-0300\n"
 15. "PO-Revision-Date: 2017-07-30 02:40+0000\n"
 16. "Last-Translator: philm <philm@manjaro.org>\n"
 17. "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/manjarolinux/manjaro-"
 18. "pamac/language/vi/)\n"
 19. "Language: vi\n"
 20. "MIME-Version: 1.0\n"
 21. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 22. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 23. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 24. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 25. msgid "Unknown"
 26. msgstr "Không biết"
 27. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 28. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 29. msgid "Explicitly installed"
 30. msgstr "Đã cài đặt theo chỉ định"
 31. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 32. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 33. msgid "Installed as a dependency for another package"
 34. msgstr "Được cài đặt như phần phụ thuộc cho một gói khác"
 35. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 36. msgid "Yes"
 37. msgstr ""
 38. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 39. msgid "No"
 40. msgstr ""
 41. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 42. msgid "Failed to initialize alpm library"
 43. msgstr ""
 44. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala ../src/transaction.vala
 45. msgid "Authentication failed"
 46. msgstr "Xác nhận thất bại"
 47. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 48. msgid "Failed to synchronize any databases"
 49. msgstr ""
 50. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 51. msgid "Failed to init transaction"
 52. msgstr ""
 53. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 54. msgid "Failed to prepare transaction"
 55. msgstr ""
 56. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 57. #, c-format
 58. msgid "target not found: %s"
 59. msgstr ""
 60. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 61. #, c-format
 62. msgid "package %s does not have a valid architecture"
 63. msgstr ""
 64. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 65. #, c-format
 66. msgid "unable to satisfy dependency '%s' required by %s"
 67. msgstr ""
 68. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 69. #, c-format
 70. msgid "installing %s (%s) breaks dependency '%s' required by %s"
 71. msgstr ""
 72. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 73. #, c-format
 74. msgid "removing %s breaks dependency '%s' required by %s"
 75. msgstr ""
 76. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 77. #, c-format
 78. msgid "%s and %s are in conflict"
 79. msgstr ""
 80. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 81. #, c-format
 82. msgid "%s needs to be removed but it is a locked package"
 83. msgstr ""
 84. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 85. msgid "Failed to commit transaction"
 86. msgstr ""
 87. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 88. #, c-format
 89. msgid "%s exists in both %s and %s"
 90. msgstr ""
 91. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 92. #, c-format
 93. msgid "%s: %s already exists in filesystem"
 94. msgstr ""
 95. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 96. #, c-format
 97. msgid "%s is invalid or corrupted"
 98. msgstr ""
 99. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 100. #, c-format
 101. msgid "%s appears to be truncated: %jd/%jd bytes\n"
 102. msgstr ""
 103. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 104. #, c-format
 105. msgid "failed retrieving file '%s' from %s : %s\n"
 106. msgstr ""
 107. #: ../src/transaction.vala
 108. msgid "Copy"
 109. msgstr ""
 110. #: ../src/transaction.vala
 111. msgid "Refreshing mirrors list"
 112. msgstr ""
 113. #: ../src/transaction.vala
 114. msgid "Synchronizing package databases"
 115. msgstr ""
 116. #: ../src/transaction.vala
 117. msgid "Starting full system upgrade"
 118. msgstr ""
 119. #: ../src/transaction.vala
 120. msgid "Preparing"
 121. msgstr "Đang chuẩn bị"
 122. #: ../src/transaction.vala
 123. #, c-format
 124. msgid "Choose a provider for %s"
 125. msgstr ""
 126. #: ../src/transaction.vala
 127. msgid "To remove"
 128. msgstr "Để gỡ bỏ"
 129. #: ../src/transaction.vala
 130. msgid "To downgrade"
 131. msgstr "Để hạ cấp"
 132. #: ../src/transaction.vala
 133. msgid "To build"
 134. msgstr "Để tạo"
 135. #: ../src/transaction.vala
 136. msgid "To install"
 137. msgstr "Để cài đặt"
 138. #: ../src/transaction.vala
 139. msgid "To reinstall"
 140. msgstr "Để cài lại"
 141. #: ../src/transaction.vala
 142. msgid "To upgrade"
 143. msgstr ""
 144. #: ../src/transaction.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 145. msgid "Total download size"
 146. msgstr "Tổng kích cỡ tải về"
 147. #: ../src/transaction.vala
 148. #, c-format
 149. msgid "Building %s"
 150. msgstr ""
 151. #: ../src/transaction.vala
 152. msgid "Transaction cancelled"
 153. msgstr ""
 154. #: ../src/transaction.vala
 155. msgid "Checking dependencies"
 156. msgstr "Đang kiểm tra các phần phụ thuộc"
 157. #: ../src/transaction.vala
 158. msgid "Checking file conflicts"
 159. msgstr "Đang kiểm tra xung đột tệp tin"
 160. #: ../src/transaction.vala
 161. msgid "Resolving dependencies"
 162. msgstr "Đang xử lý các phần phụ thuộc"
 163. #: ../src/transaction.vala
 164. msgid "Checking inter-conflicts"
 165. msgstr ""
 166. #: ../src/transaction.vala
 167. #, c-format
 168. msgid "Installing %s"
 169. msgstr "Đang cài đặt %s"
 170. #: ../src/transaction.vala
 171. #, c-format
 172. msgid "Upgrading %s"
 173. msgstr "Đang nâng cấp %s"
 174. #: ../src/transaction.vala
 175. #, c-format
 176. msgid "Reinstalling %s"
 177. msgstr "Đang cài lại %s"
 178. #: ../src/transaction.vala
 179. #, c-format
 180. msgid "Downgrading %s"
 181. msgstr "Đang hạ cấp %s"
 182. #: ../src/transaction.vala
 183. #, c-format
 184. msgid "Removing %s"
 185. msgstr "Đang gỡ bỏ %s"
 186. #: ../src/transaction.vala
 187. msgid "Checking integrity"
 188. msgstr "Đang kiểm tra tính toàn vẹn"
 189. #: ../src/transaction.vala
 190. msgid "Loading packages files"
 191. msgstr "Đang nạp các tệp tin của các gói"
 192. #: ../src/transaction.vala
 193. msgid "Checking delta integrity"
 194. msgstr ""
 195. #: ../src/transaction.vala
 196. msgid "Applying deltas"
 197. msgstr ""
 198. #: ../src/transaction.vala
 199. #, c-format
 200. msgid "Generating %s with %s"
 201. msgstr "Đang tạo lập %s với %s"
 202. #: ../src/transaction.vala
 203. msgid "Generation succeeded"
 204. msgstr "Quá trình tạo lập thành công"
 205. #: ../src/transaction.vala
 206. msgid "Generation failed"
 207. msgstr "Quá trình tạo lâp thất bại"
 208. #: ../src/transaction.vala
 209. #, c-format
 210. msgid "Configuring %s"
 211. msgstr "Đang thiết lập %s"
 212. #: ../src/transaction.vala
 213. msgid "Downloading"
 214. msgstr "Đang tải về"
 215. #: ../src/transaction.vala
 216. #, c-format
 217. msgid "Downloading %s"
 218. msgstr "Đang tải về %s"
 219. #: ../src/transaction.vala
 220. msgid "Checking available disk space"
 221. msgstr "Đang kiểm tra không gian đĩa trống"
 222. #: ../src/transaction.vala
 223. #, c-format
 224. msgid "%s optionally requires %s"
 225. msgstr ""
 226. #: ../src/transaction.vala
 227. #, c-format
 228. msgid "Database file for %s does not exist"
 229. msgstr ""
 230. #: ../src/transaction.vala
 231. msgid "Checking keyring"
 232. msgstr "Đang kiểm tra vòng khóa"
 233. #: ../src/transaction.vala
 234. msgid "Downloading required keys"
 235. msgstr "Đang tải về các khóa yêu cầu"
 236. #: ../src/transaction.vala
 237. #, c-format
 238. msgid "%s installed as %s.pacnew"
 239. msgstr ""
 240. #: ../src/transaction.vala
 241. #, c-format
 242. msgid "%s installed as %s.pacsave"
 243. msgstr ""
 244. #: ../src/transaction.vala
 245. msgid "Running pre-transaction hooks"
 246. msgstr ""
 247. #: ../src/transaction.vala
 248. msgid "Running post-transaction hooks"
 249. msgstr ""
 250. #: ../src/transaction.vala
 251. #, c-format
 252. msgid "About %u seconds remaining"
 253. msgstr ""
 254. #: ../src/transaction.vala
 255. #, c-format
 256. msgid "About %lu minute remaining"
 257. msgid_plural "About %lu minutes remaining"
 258. msgstr[0] ""
 259. #: ../src/transaction.vala
 260. #, c-format
 261. msgid "Refreshing %s"
 262. msgstr "Đang làm mới %s"
 263. #: ../src/transaction.vala
 264. msgid "Error"
 265. msgstr ""
 266. #: ../src/transaction.vala
 267. msgid "Warning"
 268. msgstr ""
 269. #: ../src/transaction.vala ../data/interface/progress_dialog.ui
 270. #: ../data/interface/history_dialog.ui
 271. msgid "_Close"
 272. msgstr ""
 273. #: ../src/transaction.vala
 274. msgid "Nothing to do"
 275. msgstr "Không có gì để thực hiện"
 276. #: ../src/transaction.vala
 277. msgid "Transaction successfully finished"
 278. msgstr "Chuyển giao kết thúc thành công"
 279. #: ../src/pamac-install/installer.vala ../src/pamac-manager/manager.vala
 280. msgid "Pamac is already running"
 281. msgstr "Pamac đang chạy"
 282. #: ../src/pamac-install/installer.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 283. msgid "Waiting for another package manager to quit"
 284. msgstr ""
 285. #: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 286. msgid "Your system is up-to-date"
 287. msgstr "Hệ thống đã được cập nhật"
 288. #: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 289. msgid "Package Manager"
 290. msgstr "Trình quản lý gói"
 291. #: ../src/pamac-tray/tray.vala
 292. msgid "_Quit"
 293. msgstr ""
 294. #: ../src/pamac-tray/tray.vala
 295. #, c-format
 296. msgid "%u available update"
 297. msgid_plural "%u available updates"
 298. msgstr[0] ""
 299. #: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 300. #: ../data/interface/progress_dialog.ui ../data/interface/manager_window.ui
 301. msgid "Details"
 302. msgstr "Chi tiết"
 303. #: ../src/pamac-manager/manager.vala
 304. msgid "Refresh Databases"
 305. msgstr ""
 306. #: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
 307. msgid "View History"
 308. msgstr "Hiển thị lịch sử"
 309. #: ../src/pamac-manager/manager.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 310. #: ../data/interface/manager_window.ui
 311. msgid "Install Local Packages"
 312. msgstr ""
 313. #: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
 314. msgid "Preferences"
 315. msgstr ""
 316. #: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
 317. msgid "About"
 318. msgstr ""
 319. #: ../src/pamac-manager/manager.vala
 320. msgid "Quit"
 321. msgstr ""
 322. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 323. msgid "Deselect"
 324. msgstr "Bỏ chọn"
 325. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 326. msgid "Upgrade"
 327. msgstr ""
 328. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 329. msgid "Install"
 330. msgstr "Cài đặt"
 331. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 332. msgid "Remove"
 333. msgstr "Gỡ bỏ"
 334. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 335. #, c-format
 336. msgid "%u pending operation"
 337. msgid_plural "%u pending operations"
 338. msgstr[0] ""
 339. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 340. msgid "Installed"
 341. msgstr "Đã cài đặt"
 342. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 343. msgid "Orphans"
 344. msgstr "Không liên quan"
 345. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 346. msgid "Foreign"
 347. msgstr ""
 348. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 349. msgid "Pending"
 350. msgstr ""
 351. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 352. msgid "Install Reason"
 353. msgstr "Lý do cài đặt"
 354. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 355. msgid "Mark as explicitly installed"
 356. msgstr ""
 357. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 358. msgid "Licenses"
 359. msgstr "Giấy phép"
 360. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 361. msgid "Repository"
 362. msgstr "Kho"
 363. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 364. msgid "Download size"
 365. msgstr ""
 366. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 367. msgid "Installed size"
 368. msgstr ""
 369. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 370. msgid "Groups"
 371. msgstr "Nhóm"
 372. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 373. msgid "Packager"
 374. msgstr "Người đóng gói"
 375. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 376. msgid "Build Date"
 377. msgstr ""
 378. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 379. msgid "Install Date"
 380. msgstr "Ngày cài đặt"
 381. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 382. msgid "Signatures"
 383. msgstr "Chữ ký"
 384. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 385. msgid "Backup files"
 386. msgstr "Tệp tin sao lưu"
 387. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 388. msgid "Depends On"
 389. msgstr "Phụ thuộc vào"
 390. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 391. msgid "Optional Dependencies"
 392. msgstr ""
 393. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 394. msgid "Required By"
 395. msgstr "Được yêu cầu bởi"
 396. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 397. msgid "Optional For"
 398. msgstr ""
 399. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 400. msgid "Provides"
 401. msgstr "Nhà cung cấp"
 402. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 403. msgid "Replaces"
 404. msgstr "Thay thế"
 405. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 406. msgid "Conflicts With"
 407. msgstr "Xung đột với"
 408. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 409. msgid "Package Base"
 410. msgstr ""
 411. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 412. msgid "Maintainer"
 413. msgstr ""
 414. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 415. msgid "First Submitted"
 416. msgstr ""
 417. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 418. msgid "Last Modified"
 419. msgstr ""
 420. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 421. msgid "Votes"
 422. msgstr ""
 423. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 424. msgid "Out of Date"
 425. msgstr ""
 426. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 427. msgid "Make Dependencies"
 428. msgstr ""
 429. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 430. msgid "Check Dependencies"
 431. msgstr ""
 432. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 433. msgid "Name"
 434. msgstr "Tên"
 435. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 436. #: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
 437. #: ../data/interface/manager_window.ui
 438. #: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
 439. msgid "_Cancel"
 440. msgstr ""
 441. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 442. msgid "_Open"
 443. msgstr ""
 444. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 445. msgid "Alpm Package"
 446. msgstr ""
 447. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 448. msgid "A Gtk3 frontend for libalpm"
 449. msgstr ""
 450. #: ../src/preferences_dialog.vala ../data/interface/preferences_dialog.ui
 451. msgid "How often to check for updates, value in hours"
 452. msgstr "Bao lâu sẽ kiểm tra cập nhật, tính bằng giờ"
 453. #: ../src/preferences_dialog.vala ../data/interface/preferences_dialog.ui
 454. msgid "Number of versions of each package to keep in the cache"
 455. msgstr ""
 456. #: ../src/preferences_dialog.vala
 457. msgid "Build directory"
 458. msgstr ""
 459. #: ../src/preferences_dialog.vala
 460. msgid "Worldwide"
 461. msgstr ""
 462. #: ../src/preferences_dialog.vala
 463. msgid "Speed"
 464. msgstr ""
 465. #: ../src/preferences_dialog.vala
 466. msgid "Random"
 467. msgstr ""
 468. #: ../data/polkit/org.pamac.policy.in
 469. msgid "Authentication is required"
 470. msgstr ""
 471. #: ../data/interface/choose_provider_dialog.ui
 472. msgid "Choose a Provider"
 473. msgstr ""
 474. #: ../data/interface/choose_provider_dialog.ui
 475. #: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
 476. msgid "Choose"
 477. msgstr ""
 478. #: ../data/interface/progress_dialog.ui
 479. msgid "Progress"
 480. msgstr "Tiến trình"
 481. #: ../data/interface/history_dialog.ui
 482. msgid "Pamac History"
 483. msgstr "Lịch sử Pamac"
 484. #: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
 485. msgid "Transaction Summary"
 486. msgstr "Ghi nhớ chuyển giao"
 487. #: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
 488. msgid "Commit"
 489. msgstr ""
 490. #: ../data/interface/manager_window.ui
 491. msgid "Refresh databases"
 492. msgstr ""
 493. #: ../data/interface/manager_window.ui
 494. msgid "Search"
 495. msgstr "Tìm"
 496. #: ../data/interface/manager_window.ui
 497. msgid "State"
 498. msgstr "Tình trạng"
 499. #: ../data/interface/manager_window.ui
 500. msgid "Repositories"
 501. msgstr ""
 502. #: ../data/interface/manager_window.ui
 503. msgid "Updates"
 504. msgstr ""
 505. #: ../data/interface/manager_window.ui
 506. msgid "Version"
 507. msgstr "Phiên bản"
 508. #: ../data/interface/manager_window.ui
 509. msgid "Size"
 510. msgstr "Cỡ"
 511. #: ../data/interface/manager_window.ui
 512. msgid "Popularity"
 513. msgstr ""
 514. #: ../data/interface/manager_window.ui ../data/interface/preferences_dialog.ui
 515. msgid "AUR"
 516. msgstr ""
 517. #: ../data/interface/manager_window.ui
 518. msgid "Browse"
 519. msgstr ""
 520. #: ../data/interface/manager_window.ui
 521. msgid "Reinstall"
 522. msgstr "Cài lại"
 523. #: ../data/interface/manager_window.ui
 524. msgid "Dependencies"
 525. msgstr ""
 526. #: ../data/interface/manager_window.ui
 527. msgid "Files"
 528. msgstr "Tệp tin"
 529. #: ../data/interface/manager_window.ui
 530. msgid "_Apply"
 531. msgstr ""
 532. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 533. msgid "Remove unrequired dependencies"
 534. msgstr "Gỡ bỏ phần phụ thuộc không cần thiết"
 535. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 536. msgid ""
 537. "When removing a package, also remove its dependencies that are not required "
 538. "by other packages"
 539. msgstr ""
 540. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 541. msgid "Check available disk space"
 542. msgstr ""
 543. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 544. msgid "Check for updates"
 545. msgstr ""
 546. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 547. msgid "Update files databases (more details but slower)"
 548. msgstr ""
 549. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 550. msgid "Hide tray icon when no update available"
 551. msgstr ""
 552. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 553. msgid "Ignore upgrades for:"
 554. msgstr ""
 555. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 556. msgid "General"
 557. msgstr ""
 558. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 559. msgid "Background color:"
 560. msgstr ""
 561. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 562. msgid "Text color:"
 563. msgstr ""
 564. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 565. msgid "Font:"
 566. msgstr ""
 567. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 568. msgid "Terminal"
 569. msgstr ""
 570. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 571. msgid "Use mirrors from:"
 572. msgstr ""
 573. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 574. msgid "Sort mirrors by:"
 575. msgstr ""
 576. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 577. msgid "Refresh Mirrors List"
 578. msgstr ""
 579. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 580. msgid "Official Repositories"
 581. msgstr ""
 582. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 583. msgid ""
 584. "AUR is a community maintained repository so it presents potential risks and "
 585. "problems.\n"
 586. "All AUR users should be familiar with the build process."
 587. msgstr ""
 588. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 589. msgid "Enable AUR support"
 590. msgstr "Bật hỗ trợ AUR"
 591. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 592. msgid "Allow Pamac to search and install packages from AUR"
 593. msgstr "Cho phép Pamac tìm kiếm và cài đặt gói từ AUR"
 594. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 595. msgid "Search in AUR by default"
 596. msgstr ""
 597. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 598. msgid "Check for updates from AUR"
 599. msgstr ""
 600. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 601. msgid "Remove only the versions of uninstalled packages"
 602. msgstr ""
 603. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 604. msgid "Clean cache"
 605. msgstr ""
 606. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 607. msgid "Cache"
 608. msgstr ""
 609. #: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
 610. msgid "Choose Ignored Upgrades"
 611. msgstr ""