Graphical package manager for pacman based on pamac 5.x.x
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

817 lines
21KB

 1. # Translation of Pamac.
 2. # Copyright (C) 2013-2016 Manjaro Developers <manjaro-dev@manjaro.org>
 3. # This file is distributed under the same license as the Pamac package.
 4. # Guillaume Benoit <guillaume@manjaro.org>, 2013-2016.
 5. #
 6. # Translators:
 7. # Daniel Napora <napcok@gmail.com>, 2016-2017
 8. # Dominik “Devhost97” G <devhost97@gmail.com>, 2016
 9. # Tomasz Przybył <fademind@gmail.com>, 2013
 10. # Guillaume Benoit <guillaume@manjaro.org>, 2013
 11. # Kuba Kaczmarzyk <inactive+poker98face@transifex.com>, 2013
 12. # Kuba Kaczmarzyk <inactive+poker98face@transifex.com>, 2013
 13. # m4sk1n <m4sk1n@vivaldi.net>, 2017
 14. # m4sk1n <m4sk1n@vivaldi.net>, 2016
 15. # Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2017
 16. # Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2013-2017
 17. # Kuba Kaczmarzyk <inactive+poker98face@transifex.com>, 2013
 18. msgid ""
 19. msgstr ""
 20. "Project-Id-Version: manjaro-pamac\n"
 21. "Report-Msgid-Bugs-To: cromer@cromnix.org\n"
 22. "POT-Creation-Date: 2017-11-11 21:00-0300\n"
 23. "PO-Revision-Date: 2017-08-02 11:35+0000\n"
 24. "Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@gmail.com>\n"
 25. "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/manjarolinux/manjaro-pamac/"
 26. "language/pl/)\n"
 27. "Language: pl\n"
 28. "MIME-Version: 1.0\n"
 29. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 30. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 31. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n"
 32. "%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n"
 33. "%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
 34. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 35. msgid "Unknown"
 36. msgstr "Nieznany"
 37. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 38. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 39. msgid "Explicitly installed"
 40. msgstr "Zainstalowany bezpośrednio"
 41. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 42. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 43. msgid "Installed as a dependency for another package"
 44. msgstr "Instalowany jako zależność innego pakietu"
 45. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 46. msgid "Yes"
 47. msgstr "Tak"
 48. #: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
 49. msgid "No"
 50. msgstr "Nie"
 51. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 52. msgid "Failed to initialize alpm library"
 53. msgstr "Błąd uruchomienia biblioteki alpm"
 54. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala ../src/transaction.vala
 55. msgid "Authentication failed"
 56. msgstr "Uwierzytelnianie nie powiodło się"
 57. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 58. msgid "Failed to synchronize any databases"
 59. msgstr "Błąd synchronizacji wszystkich baz danych"
 60. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 61. msgid "Failed to init transaction"
 62. msgstr "Błąd uruchomienia operacji"
 63. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 64. msgid "Failed to prepare transaction"
 65. msgstr "Błąd przygotowania operacji"
 66. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 67. #, c-format
 68. msgid "target not found: %s"
 69. msgstr "cel nie został znaleziony: %s"
 70. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 71. #, c-format
 72. msgid "package %s does not have a valid architecture"
 73. msgstr "pakiet %s nie ma poprawnej architektury"
 74. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 75. #, c-format
 76. msgid "unable to satisfy dependency '%s' required by %s"
 77. msgstr "nie można spełnić zależności '%s' wymaganych przez %s"
 78. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 79. #, c-format
 80. msgid "installing %s (%s) breaks dependency '%s' required by %s"
 81. msgstr "instalacja %s (%s) uszkadza zależności '%s' wymagane przez %s"
 82. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 83. #, c-format
 84. msgid "removing %s breaks dependency '%s' required by %s"
 85. msgstr "usunięcie %s uszkadza zależności '%s' wymagane przez %s"
 86. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 87. #, c-format
 88. msgid "%s and %s are in conflict"
 89. msgstr "%s i %s są w konflikcie"
 90. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 91. #, c-format
 92. msgid "%s needs to be removed but it is a locked package"
 93. msgstr "%s musi zostać usunięte, jednakże jest pakietem zablokowanym"
 94. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 95. msgid "Failed to commit transaction"
 96. msgstr "Błąd przeprowadzania operacji"
 97. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 98. #, c-format
 99. msgid "%s exists in both %s and %s"
 100. msgstr "%s występuje zarówno w %s i w %s"
 101. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 102. #, c-format
 103. msgid "%s: %s already exists in filesystem"
 104. msgstr "%s: %s już występuje w systemie plików"
 105. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 106. #, c-format
 107. msgid "%s is invalid or corrupted"
 108. msgstr "%s jest nieprawidłowy lub uszkodzony"
 109. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 110. #, c-format
 111. msgid "%s appears to be truncated: %jd/%jd bytes\n"
 112. msgstr "%s wydaje się być przyciętym: %jd/%jd bajtów\n"
 113. #: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
 114. #, c-format
 115. msgid "failed retrieving file '%s' from %s : %s\n"
 116. msgstr "błąd pozyskiwania pliku '%s' z %s : %s\n"
 117. #: ../src/transaction.vala
 118. msgid "Copy"
 119. msgstr "Kopiuj"
 120. #: ../src/transaction.vala
 121. msgid "Refreshing mirrors list"
 122. msgstr "Odświeżanie listy serwerów zwierciadlanych"
 123. #: ../src/transaction.vala
 124. msgid "Synchronizing package databases"
 125. msgstr "Synchronizacja baz danych pakietów"
 126. #: ../src/transaction.vala
 127. msgid "Starting full system upgrade"
 128. msgstr "Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu"
 129. #: ../src/transaction.vala
 130. msgid "Preparing"
 131. msgstr "Przygotowanie"
 132. #: ../src/transaction.vala
 133. #, c-format
 134. msgid "Choose a provider for %s"
 135. msgstr "Wybierz dostawcę dla %s"
 136. #: ../src/transaction.vala
 137. msgid "To remove"
 138. msgstr "Do usunięcia"
 139. #: ../src/transaction.vala
 140. msgid "To downgrade"
 141. msgstr "Do obniżenia wersji"
 142. #: ../src/transaction.vala
 143. msgid "To build"
 144. msgstr "Do zbudowania"
 145. #: ../src/transaction.vala
 146. msgid "To install"
 147. msgstr "Do zainstalowania"
 148. #: ../src/transaction.vala
 149. msgid "To reinstall"
 150. msgstr "Do przeinstalowania"
 151. #: ../src/transaction.vala
 152. msgid "To upgrade"
 153. msgstr ""
 154. #: ../src/transaction.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 155. msgid "Total download size"
 156. msgstr "Całkowity rozmiar pobierania"
 157. #: ../src/transaction.vala
 158. #, c-format
 159. msgid "Building %s"
 160. msgstr "Budowanie %s"
 161. #: ../src/transaction.vala
 162. msgid "Transaction cancelled"
 163. msgstr "Operacja została anulowana"
 164. #: ../src/transaction.vala
 165. msgid "Checking dependencies"
 166. msgstr "Sprawdzanie zależności"
 167. #: ../src/transaction.vala
 168. msgid "Checking file conflicts"
 169. msgstr "Sprawdzanie konfliktów plików"
 170. #: ../src/transaction.vala
 171. msgid "Resolving dependencies"
 172. msgstr "Rozwiązywanie zależności"
 173. #: ../src/transaction.vala
 174. msgid "Checking inter-conflicts"
 175. msgstr "Sprawdzanie konflików między pakietami"
 176. #: ../src/transaction.vala
 177. #, c-format
 178. msgid "Installing %s"
 179. msgstr "Instalowanie %s"
 180. #: ../src/transaction.vala
 181. #, c-format
 182. msgid "Upgrading %s"
 183. msgstr "Aktualizowanie %s"
 184. #: ../src/transaction.vala
 185. #, c-format
 186. msgid "Reinstalling %s"
 187. msgstr "Przeinstalowywanie %s"
 188. #: ../src/transaction.vala
 189. #, c-format
 190. msgid "Downgrading %s"
 191. msgstr "Obniżanie wersji %s"
 192. #: ../src/transaction.vala
 193. #, c-format
 194. msgid "Removing %s"
 195. msgstr "Usuwanie %s"
 196. #: ../src/transaction.vala
 197. msgid "Checking integrity"
 198. msgstr "Sprawdzanie spójności"
 199. #: ../src/transaction.vala
 200. msgid "Loading packages files"
 201. msgstr "Wczytywanie plików pakietów"
 202. #: ../src/transaction.vala
 203. msgid "Checking delta integrity"
 204. msgstr "Sprawdzanie integralności delta"
 205. #: ../src/transaction.vala
 206. msgid "Applying deltas"
 207. msgstr "Zastosowywanie delt"
 208. #: ../src/transaction.vala
 209. #, c-format
 210. msgid "Generating %s with %s"
 211. msgstr "Generowanie %s przy użyciu %s"
 212. #: ../src/transaction.vala
 213. msgid "Generation succeeded"
 214. msgstr "Generowanie zakończone sukcesem"
 215. #: ../src/transaction.vala
 216. msgid "Generation failed"
 217. msgstr "Generowanie nie powiodło się"
 218. #: ../src/transaction.vala
 219. #, c-format
 220. msgid "Configuring %s"
 221. msgstr "Konfigurowanie %s"
 222. #: ../src/transaction.vala
 223. msgid "Downloading"
 224. msgstr "Pobieranie"
 225. #: ../src/transaction.vala
 226. #, c-format
 227. msgid "Downloading %s"
 228. msgstr "Pobieranie %s"
 229. #: ../src/transaction.vala
 230. msgid "Checking available disk space"
 231. msgstr "Sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku"
 232. #: ../src/transaction.vala
 233. #, c-format
 234. msgid "%s optionally requires %s"
 235. msgstr "%s opcjonalnie wymaga %s"
 236. #: ../src/transaction.vala
 237. #, c-format
 238. msgid "Database file for %s does not exist"
 239. msgstr "Plik bazy danych dla %s nie istnieje"
 240. #: ../src/transaction.vala
 241. msgid "Checking keyring"
 242. msgstr "Sprawdzanie zestawu kluczy"
 243. #: ../src/transaction.vala
 244. msgid "Downloading required keys"
 245. msgstr "Pobieranie wymaganych kluczy"
 246. #: ../src/transaction.vala
 247. #, c-format
 248. msgid "%s installed as %s.pacnew"
 249. msgstr "%s zainstalowanych jako %s.pacnew"
 250. #: ../src/transaction.vala
 251. #, c-format
 252. msgid "%s installed as %s.pacsave"
 253. msgstr "%s zainstalowanych jako %s.pacsave"
 254. #: ../src/transaction.vala
 255. msgid "Running pre-transaction hooks"
 256. msgstr "Uruchomione zaczepy przedoperacyjne"
 257. #: ../src/transaction.vala
 258. msgid "Running post-transaction hooks"
 259. msgstr "Uruchomione zaczepy pooperacyjne"
 260. #: ../src/transaction.vala
 261. #, c-format
 262. msgid "About %u seconds remaining"
 263. msgstr "Pozostało około %u sekund"
 264. #: ../src/transaction.vala
 265. #, c-format
 266. msgid "About %lu minute remaining"
 267. msgid_plural "About %lu minutes remaining"
 268. msgstr[0] "Pozostała około %lu minuta"
 269. msgstr[1] "Pozostały około %lu minuty"
 270. msgstr[2] "Pozostało około %lu minut"
 271. msgstr[3] "Pozostało około %lu minut"
 272. #: ../src/transaction.vala
 273. #, c-format
 274. msgid "Refreshing %s"
 275. msgstr "Odświeżanie %s"
 276. #: ../src/transaction.vala
 277. msgid "Error"
 278. msgstr "Błąd"
 279. #: ../src/transaction.vala
 280. msgid "Warning"
 281. msgstr "Uwaga"
 282. #: ../src/transaction.vala ../data/interface/progress_dialog.ui
 283. #: ../data/interface/history_dialog.ui
 284. msgid "_Close"
 285. msgstr "_Zamknij"
 286. #: ../src/transaction.vala
 287. msgid "Nothing to do"
 288. msgstr "Nic do zrobienia"
 289. #: ../src/transaction.vala
 290. msgid "Transaction successfully finished"
 291. msgstr "Operacja zakończona sukcesem"
 292. #: ../src/pamac-install/installer.vala ../src/pamac-manager/manager.vala
 293. msgid "Pamac is already running"
 294. msgstr "Pamac jest już uruchomiony"
 295. #: ../src/pamac-install/installer.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 296. msgid "Waiting for another package manager to quit"
 297. msgstr "Oczekiwanie na zakończenie innego menedżera pakietów"
 298. #: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 299. msgid "Your system is up-to-date"
 300. msgstr "Twój system jest w pełni zaktualizowany"
 301. #: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 302. msgid "Package Manager"
 303. msgstr "Menedżer pakietów"
 304. #: ../src/pamac-tray/tray.vala
 305. msgid "_Quit"
 306. msgstr "_Wyjdź"
 307. #: ../src/pamac-tray/tray.vala
 308. #, c-format
 309. msgid "%u available update"
 310. msgid_plural "%u available updates"
 311. msgstr[0] "Dostępna %u aktualizacja"
 312. msgstr[1] "Dostępne %u aktualizacje"
 313. msgstr[2] "Dostępnych %u aktualizacji"
 314. msgstr[3] "Dostępnych %u aktualizacji"
 315. #: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 316. #: ../data/interface/progress_dialog.ui ../data/interface/manager_window.ui
 317. msgid "Details"
 318. msgstr "Szczegóły"
 319. #: ../src/pamac-manager/manager.vala
 320. msgid "Refresh Databases"
 321. msgstr ""
 322. #: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
 323. msgid "View History"
 324. msgstr "Zobacz historię"
 325. #: ../src/pamac-manager/manager.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 326. #: ../data/interface/manager_window.ui
 327. msgid "Install Local Packages"
 328. msgstr "Zainstaluj lokalne pakiety"
 329. #: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
 330. msgid "Preferences"
 331. msgstr "Preferencje"
 332. #: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
 333. msgid "About"
 334. msgstr "O programie"
 335. #: ../src/pamac-manager/manager.vala
 336. msgid "Quit"
 337. msgstr ""
 338. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 339. msgid "Deselect"
 340. msgstr "Usuń zaznaczenie"
 341. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 342. msgid "Upgrade"
 343. msgstr "Zaktualizuj"
 344. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 345. msgid "Install"
 346. msgstr "Zainstaluj"
 347. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 348. msgid "Remove"
 349. msgstr "Usuń"
 350. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 351. #, c-format
 352. msgid "%u pending operation"
 353. msgid_plural "%u pending operations"
 354. msgstr[0] "Oczekuje %u działanie"
 355. msgstr[1] "Oczekują %u działania"
 356. msgstr[2] "Oczekuje %u działań"
 357. msgstr[3] "Oczekuje %u działań"
 358. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 359. msgid "Installed"
 360. msgstr "Zainstalowany"
 361. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 362. msgid "Orphans"
 363. msgstr "Osierocone"
 364. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 365. msgid "Foreign"
 366. msgstr "Obcy"
 367. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 368. msgid "Pending"
 369. msgstr "Oczekujący"
 370. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 371. msgid "Install Reason"
 372. msgstr "Przyczyna instalacji"
 373. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 374. msgid "Mark as explicitly installed"
 375. msgstr "Zaznacz jako zainstalowany bezpośrednio"
 376. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 377. msgid "Licenses"
 378. msgstr "Licencje"
 379. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 380. msgid "Repository"
 381. msgstr "Repozytorium"
 382. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 383. msgid "Download size"
 384. msgstr ""
 385. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 386. msgid "Installed size"
 387. msgstr ""
 388. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 389. msgid "Groups"
 390. msgstr "Grupy"
 391. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 392. msgid "Packager"
 393. msgstr "Pakowacz"
 394. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 395. msgid "Build Date"
 396. msgstr "Data utworzenia"
 397. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 398. msgid "Install Date"
 399. msgstr "Data instalacji"
 400. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 401. msgid "Signatures"
 402. msgstr "Podpisy"
 403. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 404. msgid "Backup files"
 405. msgstr "Kopia zapasowa plików"
 406. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 407. msgid "Depends On"
 408. msgstr "Zależy od"
 409. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 410. msgid "Optional Dependencies"
 411. msgstr "Opcjonalne zależności"
 412. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 413. msgid "Required By"
 414. msgstr "Wymagany przez"
 415. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 416. msgid "Optional For"
 417. msgstr "Opcjonalnie dla"
 418. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 419. msgid "Provides"
 420. msgstr "Dostarcza"
 421. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 422. msgid "Replaces"
 423. msgstr "Zamienia"
 424. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 425. msgid "Conflicts With"
 426. msgstr "W konflikcie z"
 427. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 428. msgid "Package Base"
 429. msgstr "Pakiet bazowy"
 430. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 431. msgid "Maintainer"
 432. msgstr "Utrzymujący"
 433. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 434. msgid "First Submitted"
 435. msgstr "Zadebiutował"
 436. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 437. msgid "Last Modified"
 438. msgstr "Ostatnio zmieniony"
 439. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 440. msgid "Votes"
 441. msgstr "Głosy"
 442. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 443. msgid "Out of Date"
 444. msgstr "Przestarzały"
 445. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 446. msgid "Make Dependencies"
 447. msgstr "Zbuduj zależności"
 448. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 449. msgid "Check Dependencies"
 450. msgstr "Sprawdź zależności"
 451. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
 452. msgid "Name"
 453. msgstr "Nazwa"
 454. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 455. #: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
 456. #: ../data/interface/manager_window.ui
 457. #: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
 458. msgid "_Cancel"
 459. msgstr "_Anuluj"
 460. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 461. msgid "_Open"
 462. msgstr "_Otwórz"
 463. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 464. msgid "Alpm Package"
 465. msgstr "Pakiet Alpm"
 466. #: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
 467. msgid "A Gtk3 frontend for libalpm"
 468. msgstr "Nakładka gtk3 na libalpm"
 469. #: ../src/preferences_dialog.vala ../data/interface/preferences_dialog.ui
 470. msgid "How often to check for updates, value in hours"
 471. msgstr "Jak często sprawdzać aktualizacje, wartość w godzinach"
 472. #: ../src/preferences_dialog.vala ../data/interface/preferences_dialog.ui
 473. msgid "Number of versions of each package to keep in the cache"
 474. msgstr "Liczba wersji każdego pakietu do przechowywania w pamięci podręcznej"
 475. #: ../src/preferences_dialog.vala
 476. msgid "Build directory"
 477. msgstr ""
 478. #: ../src/preferences_dialog.vala
 479. msgid "Worldwide"
 480. msgstr "Ogólnoświatowe"
 481. #: ../src/preferences_dialog.vala
 482. msgid "Speed"
 483. msgstr "Prędkość"
 484. #: ../src/preferences_dialog.vala
 485. msgid "Random"
 486. msgstr "Losowy"
 487. #: ../data/polkit/org.pamac.policy.in
 488. msgid "Authentication is required"
 489. msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie"
 490. #: ../data/interface/choose_provider_dialog.ui
 491. msgid "Choose a Provider"
 492. msgstr "Wybierz dostawcę"
 493. #: ../data/interface/choose_provider_dialog.ui
 494. #: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
 495. msgid "Choose"
 496. msgstr "Wybierz"
 497. #: ../data/interface/progress_dialog.ui
 498. msgid "Progress"
 499. msgstr "Postęp"
 500. #: ../data/interface/history_dialog.ui
 501. msgid "Pamac History"
 502. msgstr "Historia Pamaca"
 503. #: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
 504. msgid "Transaction Summary"
 505. msgstr "Podsumowanie operacji"
 506. #: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
 507. msgid "Commit"
 508. msgstr "Wykonaj"
 509. #: ../data/interface/manager_window.ui
 510. msgid "Refresh databases"
 511. msgstr "Odśwież bazy danych"
 512. #: ../data/interface/manager_window.ui
 513. msgid "Search"
 514. msgstr "Wyszukaj"
 515. #: ../data/interface/manager_window.ui
 516. msgid "State"
 517. msgstr "Stan"
 518. #: ../data/interface/manager_window.ui
 519. msgid "Repositories"
 520. msgstr "Repozytoria"
 521. #: ../data/interface/manager_window.ui
 522. msgid "Updates"
 523. msgstr "Aktualizacje"
 524. #: ../data/interface/manager_window.ui
 525. msgid "Version"
 526. msgstr "Wersja"
 527. #: ../data/interface/manager_window.ui
 528. msgid "Size"
 529. msgstr "Rozmiar"
 530. #: ../data/interface/manager_window.ui
 531. msgid "Popularity"
 532. msgstr "Popularność"
 533. #: ../data/interface/manager_window.ui ../data/interface/preferences_dialog.ui
 534. msgid "AUR"
 535. msgstr "Repozytoria użytkowników Arch"
 536. #: ../data/interface/manager_window.ui
 537. msgid "Browse"
 538. msgstr "Przeglądaj"
 539. #: ../data/interface/manager_window.ui
 540. msgid "Reinstall"
 541. msgstr "Przeinstaluj"
 542. #: ../data/interface/manager_window.ui
 543. msgid "Dependencies"
 544. msgstr "Zależności"
 545. #: ../data/interface/manager_window.ui
 546. msgid "Files"
 547. msgstr "Pliki"
 548. #: ../data/interface/manager_window.ui
 549. msgid "_Apply"
 550. msgstr "_Zastosuj"
 551. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 552. msgid "Remove unrequired dependencies"
 553. msgstr "Usuwanie niewymaganych zależności"
 554. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 555. msgid ""
 556. "When removing a package, also remove its dependencies that are not required "
 557. "by other packages"
 558. msgstr ""
 559. "Podczas usuwania pakietu usuwać także te zależności, które nie są już "
 560. "wymagane przez inne pakiety"
 561. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 562. msgid "Check available disk space"
 563. msgstr "Sprawdź dostępną przestrzeń dyskową"
 564. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 565. msgid "Check for updates"
 566. msgstr "Sprawdź aktualizacje"
 567. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 568. msgid "Update files databases (more details but slower)"
 569. msgstr ""
 570. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 571. msgid "Hide tray icon when no update available"
 572. msgstr "Ukryj ikonę z zasobnika, gdy nie ma dostępnych aktualizacji"
 573. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 574. msgid "Ignore upgrades for:"
 575. msgstr "Ignorowanie aktualizacji dla:"
 576. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 577. msgid "General"
 578. msgstr "Ogólne"
 579. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 580. msgid "Background color:"
 581. msgstr ""
 582. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 583. msgid "Text color:"
 584. msgstr ""
 585. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 586. msgid "Font:"
 587. msgstr ""
 588. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 589. msgid "Terminal"
 590. msgstr ""
 591. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 592. msgid "Use mirrors from:"
 593. msgstr "Użyj serwerów zwierciadlanych z:"
 594. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 595. msgid "Sort mirrors by:"
 596. msgstr "Sortowanie serwerów zwierciadlanych według:"
 597. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 598. msgid "Refresh Mirrors List"
 599. msgstr "Odśwież listę serwerów zwierciadlanych"
 600. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 601. msgid "Official Repositories"
 602. msgstr "Repozytoria oficjalne"
 603. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 604. msgid ""
 605. "AUR is a community maintained repository so it presents potential risks and "
 606. "problems.\n"
 607. "All AUR users should be familiar with the build process."
 608. msgstr ""
 609. "AUR jest repozytorium zarządzanym przez społeczność, w związku z czym "
 610. "stanowi potencjalne źródło ryzyka i problemów.\n"
 611. "Wszyscy użytkownicy AUR powinni być zaznajomieni z procesem tworzenia "
 612. "pakietów. "
 613. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 614. msgid "Enable AUR support"
 615. msgstr "Włącz obsługę AUR"
 616. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 617. msgid "Allow Pamac to search and install packages from AUR"
 618. msgstr "Pozwól Pamacowi wyszukiwać i instalować pakiety z AUR"
 619. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 620. msgid "Search in AUR by default"
 621. msgstr "Wyszukuj domyślnie w AUR"
 622. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 623. msgid "Check for updates from AUR"
 624. msgstr "Sprawdź aktualizacje w AUR"
 625. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 626. msgid "Remove only the versions of uninstalled packages"
 627. msgstr "Usuń tylko wersje odinstalowanych pakietów"
 628. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 629. msgid "Clean cache"
 630. msgstr "Wyczyść pamięć podręczną"
 631. #: ../data/interface/preferences_dialog.ui
 632. msgid "Cache"
 633. msgstr "Pamięć podręczna"
 634. #: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
 635. msgid "Choose Ignored Upgrades"
 636. msgstr "Wybierz ignorowane aktualizacje"