Graphical package manager for pacman based on pamac 5.x.x
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

831 lines
21 KiB

# Translation of Pamac.
# Copyright (C) 2013-2016 Manjaro Developers <manjaro-dev@manjaro.org>
# This file is distributed under the same license as the Pamac package.
# Guillaume Benoit <guillaume@manjaro.org>, 2013-2016.
#
# Translators:
# Daniel Napora <napcok@gmail.com>, 2016-2017
# Dominik “Devhost97” G <devhost97@gmail.com>, 2016
# Tomasz Przybył <fademind@gmail.com>, 2013
# Guillaume Benoit <guillaume@manjaro.org>, 2013
# Kuba Kaczmarzyk <inactive+poker98face@transifex.com>, 2013
# Kuba Kaczmarzyk <inactive+poker98face@transifex.com>, 2013
# m4sk1n <m4sk1n@vivaldi.net>, 2017
# m4sk1n <m4sk1n@vivaldi.net>, 2016
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2017
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2013-2017
# Kuba Kaczmarzyk <inactive+poker98face@transifex.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: manjaro-pamac\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: cromer@cromnix.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 21:48-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-02 11:35+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/manjarolinux/manjaro-pamac/"
"language/pl/)\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n"
"%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n"
"%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Explicitly installed"
msgstr "Zainstalowany bezpośrednio"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Installed as a dependency for another package"
msgstr "Instalowany jako zależność innego pakietu"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to initialize alpm library"
msgstr "Błąd uruchomienia biblioteki alpm"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala ../src/transaction.vala
msgid "Authentication failed"
msgstr "Uwierzytelnianie nie powiodło się"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to synchronize any databases"
msgstr "Błąd synchronizacji wszystkich baz danych"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to init transaction"
msgstr "Błąd uruchomienia operacji"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to prepare transaction"
msgstr "Błąd przygotowania operacji"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "target not found: %s"
msgstr "cel nie został znaleziony: %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "package %s does not have a valid architecture"
msgstr "pakiet %s nie ma poprawnej architektury"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "unable to satisfy dependency '%s' required by %s"
msgstr "nie można spełnić zależności '%s' wymaganych przez %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "installing %s (%s) breaks dependency '%s' required by %s"
msgstr "instalacja %s (%s) uszkadza zależności '%s' wymagane przez %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "removing %s breaks dependency '%s' required by %s"
msgstr "usunięcie %s uszkadza zależności '%s' wymagane przez %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s and %s are in conflict"
msgstr "%s i %s są w konflikcie"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s needs to be removed but it is a locked package"
msgstr "%s musi zostać usunięte, jednakże jest pakietem zablokowanym"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to commit transaction"
msgstr "Błąd przeprowadzania operacji"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s exists in both %s and %s"
msgstr "%s występuje zarówno w %s i w %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s: %s already exists in filesystem"
msgstr "%s: %s już występuje w systemie plików"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s is invalid or corrupted"
msgstr "%s jest nieprawidłowy lub uszkodzony"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s appears to be truncated: %jd/%jd bytes\n"
msgstr "%s wydaje się być przyciętym: %jd/%jd bajtów\n"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "failed retrieving file '%s' from %s : %s\n"
msgstr "błąd pozyskiwania pliku '%s' z %s : %s\n"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Refreshing mirrors list"
msgstr "Odświeżanie listy serwerów zwierciadlanych"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Synchronizing package databases"
msgstr "Synchronizacja baz danych pakietów"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Starting full system upgrade"
msgstr "Rozpoczynanie pełnej aktualizacji systemu"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Preparing"
msgstr "Przygotowanie"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Choose a provider for %s"
msgstr "Wybierz dostawcę dla %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To remove"
msgstr "Do usunięcia"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To downgrade"
msgstr "Do obniżenia wersji"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To build"
msgstr "Do zbudowania"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To install"
msgstr "Do zainstalowania"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To reinstall"
msgstr "Do przeinstalowania"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To upgrade"
msgstr ""
#: ../src/transaction.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Total download size"
msgstr "Całkowity rozmiar pobierania"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Building %s"
msgstr "Budowanie %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Transaction cancelled"
msgstr "Operacja została anulowana"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking dependencies"
msgstr "Sprawdzanie zależności"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking file conflicts"
msgstr "Sprawdzanie konfliktów plików"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Resolving dependencies"
msgstr "Rozwiązywanie zależności"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking inter-conflicts"
msgstr "Sprawdzanie konflików między pakietami"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Instalowanie %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Upgrading %s"
msgstr "Aktualizowanie %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Reinstalling %s"
msgstr "Przeinstalowywanie %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Downgrading %s"
msgstr "Obniżanie wersji %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Usuwanie %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking integrity"
msgstr "Sprawdzanie spójności"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Loading packages files"
msgstr "Wczytywanie plików pakietów"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Konfigurowanie %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Downloading"
msgstr "Pobieranie"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Downloading %s"
msgstr "Pobieranie %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking available disk space"
msgstr "Sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "%s optionally requires %s"
msgstr "%s opcjonalnie wymaga %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Database file for %s does not exist"
msgstr "Plik bazy danych dla %s nie istnieje"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking keyring"
msgstr "Sprawdzanie zestawu kluczy"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Downloading required keys"
msgstr "Pobieranie wymaganych kluczy"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "%s installed as %s.pacnew"
msgstr "%s zainstalowanych jako %s.pacnew"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "%s installed as %s.pacsave"
msgstr "%s zainstalowanych jako %s.pacsave"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Running pre-transaction hooks"
msgstr "Uruchomione zaczepy przedoperacyjne"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Running post-transaction hooks"
msgstr "Uruchomione zaczepy pooperacyjne"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "About %u seconds remaining"
msgstr "Pozostało około %u sekund"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "About %lu minute remaining"
msgid_plural "About %lu minutes remaining"
msgstr[0] "Pozostała około %lu minuta"
msgstr[1] "Pozostały około %lu minuty"
msgstr[2] "Pozostało około %lu minut"
msgstr[3] "Pozostało około %lu minut"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Refreshing %s"
msgstr "Odświeżanie %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Warning"
msgstr "Uwaga"
#: ../src/transaction.vala ../data/interface/progress_dialog.ui
#: ../data/interface/history_dialog.ui
msgid "_Close"
msgstr "_Zamknij"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Nothing to do"
msgstr "Nic do zrobienia"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Transaction successful"
msgstr ""
#: ../src/transaction.vala
msgid "The transaction has been completed successfully"
msgstr ""
#: ../src/transaction.vala
msgid "Transaction successfully finished"
msgstr "Operacja zakończona sukcesem"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Transaction failed"
msgstr ""
#: ../src/transaction.vala
msgid "The transaction failed and no packages have been updated/installed"
msgstr ""
#: ../src/pamac-install/installer.vala
msgid "Unable to lock database!"
msgstr ""
#: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Your system is up-to-date"
msgstr "Twój system jest w pełni zaktualizowany"
#: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Package Manager"
msgstr "Menedżer pakietów"
#: ../src/pamac-tray/tray.vala
msgid "_Quit"
msgstr "_Wyjdź"
#: ../src/pamac-tray/tray.vala
#, c-format
msgid "%u available update"
msgid_plural "%u available updates"
msgstr[0] "Dostępna %u aktualizacja"
msgstr[1] "Dostępne %u aktualizacje"
msgstr[2] "Dostępnych %u aktualizacji"
msgstr[3] "Dostępnych %u aktualizacji"
#: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
#: ../data/interface/progress_dialog.ui ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala
msgid "Pamac is already running"
msgstr "Pamac jest już uruchomiony"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala
msgid "Refresh Databases"
msgstr ""
#: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "View History"
msgstr "Zobacz historię"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Install Local Packages"
msgstr "Zainstaluj lokalne pakiety"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala
msgid "Quit"
msgstr ""
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Deselect"
msgstr "Usuń zaznaczenie"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Upgrade"
msgstr "Zaktualizuj"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Install"
msgstr "Zainstaluj"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Waiting for another package manager to quit"
msgstr "Oczekiwanie na zakończenie innego menedżera pakietów"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
#, c-format
msgid "%u pending operation"
msgid_plural "%u pending operations"
msgstr[0] "Oczekuje %u działanie"
msgstr[1] "Oczekują %u działania"
msgstr[2] "Oczekuje %u działań"
msgstr[3] "Oczekuje %u działań"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Installed"
msgstr "Zainstalowany"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Orphans"
msgstr "Osierocone"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Foreign"
msgstr "Obcy"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Pending"
msgstr "Oczekujący"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Install Reason"
msgstr "Przyczyna instalacji"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Mark as explicitly installed"
msgstr "Zaznacz jako zainstalowany bezpośrednio"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Licenses"
msgstr "Licencje"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Repository"
msgstr "Repozytorium"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Download size"
msgstr ""
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Installed size"
msgstr ""
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Packager"
msgstr "Pakowacz"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Build Date"
msgstr "Data utworzenia"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Install Date"
msgstr "Data instalacji"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Signatures"
msgstr "Podpisy"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Backup files"
msgstr "Kopia zapasowa plików"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Depends On"
msgstr "Zależy od"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Optional Dependencies"
msgstr "Opcjonalne zależności"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Required By"
msgstr "Wymagany przez"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Optional For"
msgstr "Opcjonalnie dla"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Provides"
msgstr "Dostarcza"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Replaces"
msgstr "Zamienia"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Conflicts With"
msgstr "W konflikcie z"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Package Base"
msgstr "Pakiet bazowy"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Maintainer"
msgstr "Utrzymujący"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "First Submitted"
msgstr "Zadebiutował"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Last Modified"
msgstr "Ostatnio zmieniony"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Votes"
msgstr "Głosy"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Out of Date"
msgstr "Przestarzały"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Make Dependencies"
msgstr "Zbuduj zależności"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Check Dependencies"
msgstr "Sprawdź zależności"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
#: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
#: ../data/interface/manager_window.ui
#: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Alpm Package"
msgstr "Pakiet Alpm"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "A Gtk3 frontend for libalpm"
msgstr "Nakładka gtk3 na libalpm"
#: ../src/preferences_dialog.vala ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "How often to check for updates, value in hours"
msgstr "Jak często sprawdzać aktualizacje, wartość w godzinach"
#: ../src/preferences_dialog.vala ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Number of versions of each package to keep in the cache"
msgstr "Liczba wersji każdego pakietu do przechowywania w pamięci podręcznej"
#: ../src/preferences_dialog.vala
msgid "Build directory"
msgstr ""
#: ../src/preferences_dialog.vala
msgid "Worldwide"
msgstr "Ogólnoświatowe"
#: ../src/preferences_dialog.vala
msgid "Speed"
msgstr "Prędkość"
#: ../src/preferences_dialog.vala
msgid "Random"
msgstr "Losowy"
#: ../data/polkit/org.pamac.policy.in
msgid "Authentication is required"
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie"
#: ../data/interface/choose_provider_dialog.ui
msgid "Choose a Provider"
msgstr "Wybierz dostawcę"
#: ../data/interface/choose_provider_dialog.ui
#: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
msgid "Choose"
msgstr "Wybierz"
#: ../data/interface/progress_dialog.ui
msgid "Progress"
msgstr "Postęp"
#: ../data/interface/history_dialog.ui
msgid "Pamac History"
msgstr "Historia Pamaca"
#: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
msgid "Transaction Summary"
msgstr "Podsumowanie operacji"
#: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
msgid "Commit"
msgstr "Wykonaj"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Refresh databases"
msgstr "Odśwież bazy danych"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Search"
msgstr "Wyszukaj"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "State"
msgstr "Stan"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Repositories"
msgstr "Repozytoria"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Updates"
msgstr "Aktualizacje"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Version"
msgstr "Wersja"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Popularity"
msgstr "Popularność"
#: ../data/interface/manager_window.ui ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "AUR"
msgstr "Repozytoria użytkowników Arch"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Browse"
msgstr "Przeglądaj"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Reinstall"
msgstr "Przeinstaluj"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Dependencies"
msgstr "Zależności"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "_Apply"
msgstr "_Zastosuj"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Remove unrequired dependencies"
msgstr "Usuwanie niewymaganych zależności"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid ""
"When removing a package, also remove its dependencies that are not required "
"by other packages"
msgstr ""
"Podczas usuwania pakietu usuwać także te zależności, które nie są już "
"wymagane przez inne pakiety"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Check available disk space"
msgstr "Sprawdź dostępną przestrzeń dyskową"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Check for updates"
msgstr "Sprawdź aktualizacje"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Update files databases (more details but slower)"
msgstr ""
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Hide tray icon when no update available"
msgstr "Ukryj ikonę z zasobnika, gdy nie ma dostępnych aktualizacji"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Ignore upgrades for:"
msgstr "Ignorowanie aktualizacji dla:"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Background color:"
msgstr ""
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Text color:"
msgstr ""
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Font:"
msgstr ""
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Terminal"
msgstr ""
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Use mirrors from:"
msgstr "Użyj serwerów zwierciadlanych z:"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Sort mirrors by:"
msgstr "Sortowanie serwerów zwierciadlanych według:"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Refresh Mirrors List"
msgstr "Odśwież listę serwerów zwierciadlanych"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Official Repositories"
msgstr "Repozytoria oficjalne"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid ""
"AUR is a community maintained repository so it presents potential risks and "
"problems.\n"
"All AUR users should be familiar with the build process."
msgstr ""
"AUR jest repozytorium zarządzanym przez społeczność, w związku z czym "
"stanowi potencjalne źródło ryzyka i problemów.\n"
"Wszyscy użytkownicy AUR powinni być zaznajomieni z procesem tworzenia "
"pakietów. "
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Enable AUR support"
msgstr "Włącz obsługę AUR"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Allow Pamac to search and install packages from AUR"
msgstr "Pozwól Pamacowi wyszukiwać i instalować pakiety z AUR"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Search in AUR by default"
msgstr "Wyszukuj domyślnie w AUR"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Check for updates from AUR"
msgstr "Sprawdź aktualizacje w AUR"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Remove only the versions of uninstalled packages"
msgstr "Usuń tylko wersje odinstalowanych pakietów"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Clean cache"
msgstr "Wyczyść pamięć podręczną"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Cache"
msgstr "Pamięć podręczna"
#: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
msgid "Choose Ignored Upgrades"
msgstr "Wybierz ignorowane aktualizacje"
#~ msgid "Checking delta integrity"
#~ msgstr "Sprawdzanie integralności delta"
#~ msgid "Applying deltas"
#~ msgstr "Zastosowywanie delt"
#, c-format
#~ msgid "Generating %s with %s"
#~ msgstr "Generowanie %s przy użyciu %s"
#~ msgid "Generation succeeded"
#~ msgstr "Generowanie zakończone sukcesem"
#~ msgid "Generation failed"
#~ msgstr "Generowanie nie powiodło się"