Proyecto de ordenamiento para el curso de Análisis y Diseño de Algoritmos.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

80 lines
1.6 KiB

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include "random.h"
#include "bubble_sort.h"
static int *test_case;
static int *test_array;
static int *qarray;
/**
* Este función va a comparar valores para devolver los valores en orden ascendida
* @param a El primer valor a comparar
* @param b El segundo valor a comparar
* @return Retorna la comparación de los dos argumentos
*/
int compar(const void *a, const void *b) {
return (*(int*) a - *(int*) b);
}
/**
* Limpiar la memoria al salir
*/
void cleanup() {
free(test_case);
free(test_array);
free(qarray);
}
/**
* El programa de test
*/
int main(int argc, char **argv) {
int n = 50000;
int i;
int gen;
test_case = malloc(sizeof(int) * n);
qarray = malloc(sizeof(int) * n);
test_array = malloc(sizeof(int) * n);
atexit(cleanup);
fprintf(stdout, "Running tests:\n");
// Test random number generation
fprintf(stdout, "\trandom generation: ");
fflush(stdout);
for (i = 0; i < 5000000; i++) {
gen = gen_rand(-1000, 1000);
if (gen < -1000 || gen > 1000) {
fprintf(stdout, "fail\n");
return 1;
}
}
fprintf(stdout, "pass\n");
// Prepare for sort tests
for (i = 0; i < n; i++) {
test_case[i] = gen_rand(-20, 100);
}
memcpy(qarray, test_case, sizeof(int) * n);
memcpy(test_array, test_case, sizeof(int) * n);
qsort(qarray, n, sizeof(int), compar);
// Test bubble sort
fprintf(stdout, "\tbubble sort: ");
fflush(stdout);
bubble_sort(test_array, n);
for (i = 0; i < n; i++) {
if (test_array[i] != qarray[i]) {
fprintf(stdout, "fail\n");
return 1;
}
}
fprintf(stdout, "pass\n");
return 0;
}